Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκρότησε ομάδα εργασίας για τη νέα Τούμπα

Άλλο ένα βήμα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ έγινε μετά και την επίσημη συγκρότηση των μελών για την υλοποίηση του σχεδίου από τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου αναφέρει:

«Συγκρότηση και ορισµός µελών οµάδας εργασίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Την περ. θ της παρ. 1 του αρ. 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τ.Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 75, 86 και 87 του Ν. 3463/2006 («Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων») όπως αντικαταστάθηκαν ή συµπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 95 του Ν. 3852/2010.

3) Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆.Θ. ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 83000/2012 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ 3360 Β΄/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013).

4) Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη συγκρότηση οµάδας εργασίας για την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν στην  ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Π.Α.Ο.Κ. και ορίζουµε µέλη τους παρακάτω:

α) Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
β) Φαρµάκη Παρασκευή, Υπάλληλος στο Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών.
γ) ∆ηµούλη Άννα, Υπάλληλος στο Τµήµα Αστικού Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.
δ) Σωτηριάδης ∆ηµήτριος, Αναπληρωτής Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αστικού Περιβάλλοντος.

Β) Έργο της οµάδας εργασίας είναι η υποστήριξη στη διεκπεραίωση όλων των απαιτούµενων ενεργειών που αφορούν στις διαδικασίες για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Συλλόγου Π.Α.Ο.Κ.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
-Αυτοτελές Τµήµα ∆.Υ. ∆ηµάρχου
-Αυτοτελές Τµήµα ∆.Υ. Γενικού Γραµµατέα
-Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
-Γενική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Στους ορισµένους υπαλλήλους